Vedtægter


Standardvedtægter for kommunekredse og fælleskommunekredse under Landsforeningen LEV

Indhold
§1 - Navn og indsatsområde
§2 - Formål
§3 - Kompetence over for Landsforeningen LEV
§4 - Kredsens medlemmer
§5 - Generalforsamling
§6 - Bestyrelse
§7 - Udvalg
§8 - Lokale foreninger/grupper
§9 - Regnskab
§10 - Dokumentation af aktiviteter
§11 - Vedtægtsændring
§12 - Kredsens opløsning
§13 - Ikrafttræden og gyldighedsperiode

§ 1. Navn og indsatsområde
Kredsens navn er:
LEV - Aabenraa kommunekreds

§ 2. Formål
Kredsens formål er som afdeling i Landsforeningen LEV på (fælles)kommunalt plan indenfor kredsens geografiske område at arbejde for opfyldelse af landsforeningens idégrundlag, formål og princip- og handleprogram.

§ 3. Kompetence over for Landsforeningen LEV
Kredsene er underkastet landsforeningens vedtægter. Landsforeningens øverste myndighed er repræsentantskabet, jfr. Landsforeningen LEVs vedtægt § 6.
Foreningens landsdækkende opgaver varetages af hovedbestyrelsen, jfr. Landsforeningen LEVs vedtægt § 7.
Landsforeningens daglige ledelse og tilsynet med foreningens sekretariat varetages af forretningsudvalget, jfr. Landsforeningen LEVs vedtægt § 8.
Kredsen kan ikke ved nogen disposition forpligte landsforeningen økonomisk eller på anden måde, idet kredsen selv hæfter for eventuelle tab som følge af kredsens beslutninger.
Beslutninger truffet af landsforeningens forretningsudvalg i sager indbragt af kredsene kan inden en måned af den eller de kredse, som beslutningen vedrører, indankes for landsforeningens hovedbestyrelse.

§ 4. Kredsens medlemmer
Medlemmer af kredsen er de af landsforeningens medlemmer, der har bopæl i den eller de pågældende kommuner, med mindre medlemmet udtrykkeligt har ønsket at blive registreret i en anden kreds.
I sidste fald registreres medlemmet i den ønskede kreds, og alle eventuelle rettigheder som følge af medlemstal og medlemskontingent tilfalder samme kreds.
Landsforeningens medlemmer har møderet i en hvilken som helst kreds, men har kun stemmeret i den kreds, hvor medlemmet er registreret.

§ 5. Generalforsamling
Kredsens højeste interne myndighed er generalforsamlingen, som afholdes hvert andet år (i lige år) inden udgangen af april måned. Indkaldelse skal ske ved meddelelse i det landsækkende foreningsblad senest 4 uger før afholdelse.
På den ordinære generalforsamling skal behandles følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Det reviderede regnskab og forslag til budget til godkendelse godkendes i lige år af generalforsamlingen. I ulige år godkender kredsbestyrelsen regnskab og forslag til budget. Revideret regnskab indsendes senest d. 15. maj i alle år til sekretariatet.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Valg (i lige år) for en periode af to år:
a. Kredsbestyrelsens formand.
b. Kredsbestyrelsens øvrige medlemmer.
c. Suppleant.
d. Revisor.
6. Eventuelt.
Generalforsamlingen vælger formand og bestyrelse samt suppleanter. Valg skal altid ske for 2 år.
Dirigenten afgør alle spørgsmål om mødets ledelse og de på mødet foretagne afstemninger. Dirigenten afgør herunder, hvorledes stemmeafgivning skal finde sted, idet der dog altid skal ske skriftlig afstemning, hvis blot fem medlemmer på generalforsamlingen fremsætter ønsker herom. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. Stemmeberettigede er kun medlemmer, der kan dokumentere, at medlemskontingent er indbetalt.
Forslag, som ønskes behandlet i henhold til dagsordenens punkt 4, skal være kredsformanden i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.
Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når kredsbestyrelsen finder det ønskeligt og skal da indkaldes med mindst 14 dages varsel.
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst ¼ af de under kredsen hørende stemmeberettigede medlemmer skriftligt rejser begrundet krav herom over for kredsbestyrelsen.
Indkaldelse skal da ske i det førstkommende nummer af det landsdækkende foreningsblad, og den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes tidligst 20 dage efter, men dog inden 40 dage efter, det pågældende medlemsblads udsendelse.
Referat af generalforsamlingen indsendes senest fire uger efter generalforsamlingen til landsforeningens sekretariat.
Revideret regnskab samt godkendt årsberetning indsendes i hvert år senest d. 15. maj til landsforeningens sekretariat.
Sammen med referatet indsendes oplysninger om valg af kredsbestyrelsen og dennes konstitution.
Afgår hele kredsbestyrelsen, foranlediger landsforeningens forretningsudvalg indkaldt til generalforsamling ved særskilt brev til afholdelse senest én måned derefter. Valg af dirigent, formand og kredsbestyrelse er eneste punkt på dagsordenen.

§ 6. Bestyrelse
Kredsen ledes af den af generalforsamlingen valgte bestyrelse bestående af formanden og mindst to bestyrelsesmedlemmer.
Kredsen tegnes af formanden. Ved disposition over fast ejendom og andre dispositioner, der medfører økonomisk ansvar, tegnes kredsen dog af bestyrelsen som helhed.
Udover formanden konstituerer bestyrelsen sig selv med kasserer. Samme person kan dog bestride begge poster.
I tilfælde af vakance kan bestyrelsen supplere sig selv frem til næste generalforsamling.
Dersom der ved afstemning i bestyrelsen opstår stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Såfremt bestyrelsen består alene af 3 medlemmer, formanden inklusive, er bestyrelsen alene beslutningsdygtig, når den fulde bestyrelse er til stede. Såfremt bestyrelsen består af mere end 3 medlemmer, formanden inklusive, er bestyrelsen beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede.
Bestyrelsen kan i tilfælde af enstemmighed beslutte erhvervelse af fast ejendom. I mangel af enstemmighed kræves beslutning af en generalforsamling, hvor mindst ¾ af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer herfor.
Kredsens medlemmer hæfter ikke personligt for kredsens forpligtelser, for hvilke alene den kredsen tilhørende kapital hæfter.
Kredsbestyrelsen indstiller til de indstillingsberettigede organisationer personer til besættelse af pladser i kommunale råd m.v.
Kredsbestyrelsen udpeger de repræsentanter, som kredsen i henhold til bestemmelser i landsforeningens vedtægter eller efter opfordring kan sende til landsforeningens møder.

§ 7. Udvalg
Kredsen kan til varetagelse af specielle opgaver nedsætte særlige udvalg og lignende.
Formålet med udvalgene skal være, at kredsen gennem udvalgene på bedste måde skal kunne varetage interesserne for udviklingshæmmede og deres pårørende, ligesom "udvalgene" inden for kredse af stor geografisk udstrækning skal medvirke til at skabe fornøden kontakt med samtlige af kredsens medlemmer.
Udvalg kan nedsættes på initiativ af kredsens bestyrelse eller af en kreds af medlemmer med tilknytning til et bestemt interesseområde inden for kredsens område.
Udvalg nedsat på initiativ af en kreds af medlemmer skal godkendes af kredsens bestyrelse. Sådanne udvalg skal bestå af et efter forholdene passende antal medlemmer, som selv vælger sin formand.
I spørgsmål af lokal karakter kan disse udvalg repræsentere kredsen efter beføjelser godkendt af kredsbestyrelsen, men er i øvrigt ved sin formand ansvarlig overfor kredsens bestyrelse.
Mindst én gang om året indbyder kredsens bestyrelse samtlige udvalg og kredsens repræsentanter i kommunale råd m.v. til et koordinerende møde.

§ 8. Lokale foreninger/grupper
Medlemmer optaget indenfor kredsens geografiske område som foreninger/grupper til varetagelse af særlige interesseområder inden for landsforeningens formål arbejder som selvstændige foreninger/grupper.
Foreninger/grupper indmeldt i kredsens geografiske område har 1 stemme pr. forening/gruppe ved kredsens generalforsamling forudsat, at bestyrelsen forinden den pågældende generalforsamling har godkendt den pågældende forening/gruppe.
I spørgsmål af lokal karakter kan kredsen lade sig repræsentere gennem de lokale foreninger/grupper.
Kredsen er forpligtet til mindst 1 gang om året at indbyde foreninger/grupper indenfor kredsens geografiske område til et koordinerende møde.

§ 9. Regnskab
Kredsens regnskabsår er 1. januar til 31. december. Kredsens regnskab omfatter også de under kredsen nedsatte udvalg jf. § 7.
I ulige år indsendes genpart af kredsens reviderede regnskab inden 15. maj til landsforeningens sekretariat.
Kredsens årsregnskab skal indeholde oplysning om og dokumentation for evt. forbrug af Forglemmigej-dagsmidler.

§ 10. Dokumentation af aktiviteter
Det påhviler kredsbestyrelsen at sikre fornøden dokumentation for kredsens aktiviteter, herunder at optage referat af kredsens generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.
Samtlige referater underskrives af kredsformanden og indsættes i en særlig foreningsmappe, der i øvrigt rummer den samlede offentlige dokumentation for foreningens aktiviteter.

§ 11. Vedtægtsændring
Ændringer i standardvedtægten godkendes af LEVs hovedbestyrelse.

§ 12. Kredsens opløsning
Beslutning om kredsens opløsning kan træffes af landsforeningens hovedbestyrelse og af kredsens generalforsamling med efterfølgende godkendelse af landsforeningens hovedbestyrelse.
Beslutning om kredsens opløsning kan kun træffes af kredsens generalforsamling, såfremt den er anført som særskilt punkt på dagsordenen, og når ¾ af samtlige tilstedeværende stemmeberettigede på to på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.
Til den sidste generalforsamling indkaldes tillige i det efter første generalforsamling først udkommende nummer af medlemsbladet, og den sidste generalforsamling skal da afholdes tidligst 20 dage efter, men dog inden 40 dage efter det pågældende blads udsendelse.
Ved opløsning af en kreds tilfalder dens midler landsforeningen.

§ 13. Ikrafttræden og gyldighedsperiode
Nærværende vedtægter er godkendt på landsforeningens repræsentantskabsmøde 4. og 5. oktober 2008 og træder i kraft den 1. januar 2009.

 
Persondata information