Handicap konventionenf

FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap

Baggrund for FN's handicapkonvention

FN's Konvention om rettigheder for personer med handicap har sit udspring i de principper, der er fastlagt i De Forenede Nationers Pagt af 26. juni 1945 om menneskets naturlige værdighed. Hertil kommer de principper og rettigheder, som følger af de to konventioner om henholdsvis borgerlige og politiske rettigheder, og økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder af 16. december 1966. I Konventionen om rettigheder for personer med handicap anerkendes vigtigheden af de principper og retningslinjer, der er indeholdt i verdenshandlingsprogrammet for personer med handicap fra 1983 og i FN's Standardregler af 20. december 1993 om lige muligheder for handicappede. I øvrigt anerkendes i konventionen, at diskrimination af en person på grund af handicap er en krænkelse af det enkelte menneskes naturlige værdighed samt behovet for at fremme og beskytte menneskerettighederne for alle personer med handicap, herunder vigtigheden af personlig autonomi, uafhængighed og retten til at træffe frie valg.

Konventionen om rettigheder for personer med handicap blev vedtaget af FN's Generalforsamling den 13. december 2006. Konventionen trådte i kraft den 3. maj 2008 efter deponeringen af det 20. ratifikationsinstrument. 5. februar 2009 havde 137 stater undertegnet konventionen. 47 stater havde ratificeret konventionen.

Danmark undertegnede konventionen den 30. marts 2007. Danmark ratificerede konventionen den 24. juli 2009 og trådte i kraft den 24. august 2009.

Danmarks ratifikation
Ved ratifikationen påtager Danmark sig en folkeretlig forpligtelse til at indrette sin lovgivning og sin administrative praksis således, at Konventionens krav opfyldes.

Konventionen indeholder visse bestemmelser, som efter regeringens vurdering har en sådan karakter, at de skal være gennemført ved lov forud for ratifikationen. Der tænkes her på en række grundlæggende borgerlige og politiske rettigheder samt enkelte andre bestemmelser, hvis ordlyd nødvendiggør dette. I alle de berørte tilfælde er der i Danmark allerede vedtaget relevant lovgivning.

Konventionens indhold
Konventionen har til formål at sikre, at personer med handicap kan få fuldt udbytte af menneskerettighederne og de fundamentale frihedsrettigheder samt at fremme respekten for værdigheden hos personer med handicap.

Konventionsteksten indledes med en præampel efterfulgt af en række bestemmelser om konventionens formål, definitioner, generelle principper, generelle forpligtelser samt lighed og ikke-diskrimination, jf. artiklerne 1-5.
Art. 6-8 vedrører specielt kvinder og børn med handicap samt forpligtelser om at øge bevidstheden i samfundet om personer med handicap.

Art. 9 er en generel bestemmelse om tilgængelighed.

Artiklerne 10-30 indeholder en række borgerlige og politiske grundrettigheder samt økonomiske, kulturelle og sociale rettigheder.

Art. 31 indeholder bestemmelser om statistik og dataindsamling vedrørende personer med handicap.

Art. 32 omhandler internationalt samarbejde inden for konventionens område.

Art. 33-40 angiver regler om gennemførelse og overvågning af konventionen.

Art. 41- 50 indeholder sædvanlige afslutningsbestemmelser om ratifikation, ikrafttræden, opsigelse m.v.

Det er karakteristisk for konventionen, at den indeholder en række programerklæringer og bestemmelser om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, som skal gennemføres gradvist i de enkelte deltagerstater ved passende foranstaltninger. Dette betyder, at der ikke i konventionen er krav om, at sådanne foranstaltninger skal være gennemført på et bestemt tidspunkt.

>Læs mere om konventionen: Klik her!

>Læs konventionen på let dansk: Klik her!

>Se film om konventionen: Klik her!

>Læs reaktioner på konventionen fra LEVs landsmøde: Klik her!

>Se film fra SUS og ULFs temadage om konventionen:

Til Toppen

 

Landsforeningen LEV | Kløverprisvej 10 B | 2650 Hvidovre | Telefon 36 35 96 96 | lev@lev.dk

Webdesign: Synergi

 

 
Persondata information