ledsagerordning 13.10.12

ledsagerordning

LEDSAGEORDNING

Hvad siger Serviceloven:

§ 97. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Stk. 2. Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.

Stk. 3. En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven. Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.

Stk. 4. Der kan normalt ikke ske ansættelse af personer med en meget nær tilknytning til den, der er berettiget til ledsagelse efter stk. 1 eller stk. 2.

Stk. 5. Kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde personer, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk. 2, at få ydelsen udbetalt som et kontant tilskud til en ledsager, som de pågældende selv antager. Det er frivilligt for den berettigede at benytte tilbuddet.

Stk. 6. Modtageren kan opspare timer inden for en periode på 6 måneder. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte retningslinjer herfor.

Stk. 7. Modtagerens udgifter til ledsagerens befordring og andre aktiviteter med tilknytning til ledsageordningen kan dækkes med et beløb på op til 663 kr. årligt. Beløbet ydes af kommunalbestyrelsen efter anmodning fra modtageren.

Stk. 8. Der kan ikke ydes ledsagelse efter denne bestemmelse til personer, der har hjælperordning efter § 96.

Stk. 9. Socialministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler om betingelser for ledsageordningen.

§ 98. Kommunalbestyrelsen skal i fornødent omfang tilbyde hjælp i form af en særlig kontaktperson til personer, som er døvblinde.

§ 99. Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.

**************************************************

Vejledning til §97 - ledsagelse

Ja, det er korrekt. I forbindelse med Ledsagerordning efter
Servicelovens §97 har brugeren ret til selv at udpege en ledsager,
som kommunen så godkender og ansætter. Pårørende kan ikke ansættes
som ledsagere.

Dette fremgår af Servicelovens §97

Stk. 3
En person, som er berettiget til ledsagelse, jf. stk. 1 eller stk.
2, har ret til selv at udpege en person til at udføre opgaven.
Kommunen skal godkende og ansætte den udpegede person.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Når der ydes ledsagelse fra et bosted, kan kommunen fratrække
disse timer i ledsagerordningen, men det er kun ledsagelse til
selvvalgteaktiviteter, som kan fratrækkes. Ledsagelse til
behandling (eks. tandlæge, ridefys, læge) er ikkeselvvalgte.
Selvvalgte aktiviteter er eks. frisør, koncert, bibliotek, besøg
hos venner. Når en kommune vælger at ændre en allerede tildelt
ledsagerordning, f.eks. ved at sige at ledsagelsen skal tilbydes
af bostedet, er det en afgørelse, som borgeren kan klage over. Det
er ikke bostedet, som bestemmer hvad der kan ledsages til i
ledsagerordningen - det er borgeren selv.

Vejl. 96 af 05-12-2006 om særlig støtte til voksne. (Vejledning
nr. 5 til serviceloven)

Punkt 31
En person, der er berettiget til en ledsagerordning kan dog vælge
selv at udpege en ledsager som ansættes af kommunen, jf.
bekendtgørelsens stk. 1.
Kommunalbestyrelsen har fortsat arbejdsgiveransvaret, og dermed
den administration, der vedrører ordningen, herunder om
udarbejdelse af ansættelseskontrakt, løn, forsikring og
arbejdsforhold. Aftale om den konkrete ledsagelsesopgave kan
indgås direkte mellem bruger og ledsageren, men skal meddeles
kommunen som et led i opgørelsen af timeforbruget.
Kommunalbestyrelsen skal vurdere, om den udpegede ledsager kan
anses for egnet til opgaven. Af hensyn til kommunalbestyrelsens
administration af opgaven bør det tilstræbes, at brugeren så vidt
muligt begrænser antallet af ledsagere.

Punkt 33
Begge muligheder giver brugeren af ledsagerordningen en mulighed
for at vælge en ledsager, som har tid til at ledsage, når brugeren
ønsker det. Samtidig vil brugeren i højere grad have mulighed for
at vælge en ledsager ud fra interessefællesskab.
Da ledsageordningen skal dække ledsagelse, der ligger ud over den
ledsagelse, som en ægtefælle eller andre med nær tilknytning til
brugeren ellers yder, kan der normalt ikke ske ansættelse af
personer, der har nær tilknytning til brugeren af hjælpeordningen.

Vejledningen skriver som nedenstående om omfanget af ledsagelse
for personer i botilbud:

Punkt 24
For personer, der i forvejen modtager ledsagelse som en del af et
samlet servicetilbud i eget hjem eller i et botilbud, tages der
ved kommunalbestyrelsen vurdering af, om der er et ledsagerbehov,
hensyn til den hjælp, der i øvrigt ydes den pågældende.
Det vil dreje sig om personer, der har handicap, som bevirker, at
de har behov for en meget beskyttet boform, men som alligevel er i
stand til at efterspørge individuel ledsagelse, fx til deltagelse
i aftenskole, danseskole, biograf, idræt eller andre aktiviteter.
Ved tilrettelæggelse af ledsagelsen skal der tages hensyn til den
hjælp, der i øvrigt ydes den pågældende som en integreret del af
botilbuddet. Det betyder, at beboere, der i forvejen modtager
individuel ledsagelse til en aktivitet, som de selv har valgt, men
som de alene på grund af deres handicap ikke kan deltage i uden
ledsagelse, ikke har krav på yderligere 15 timers ledsagelse, men
op til i alt 15 timers ledsagelse. Ledsageordningen skal ikke
fungere som en erstatning for den socialpædagogiske bistand og
anden form for hjælp.
Ved vurderingen af, om en beboer i forvejen modtager individuel
ledsagelse til en aktivitet i en form, der modsvarer ledsagelse
efter § 97, skal der blandt andet lægges vægt på, om der er tale
om en aktivitet, som beboeren selv har valgt, og som ikke
indeholder socialpædagogisk bistand. I SM C-8-06 afgjorde
Ankestyrelsen, at en aktivitet, som var lægeordineret, ikke var
selvvalgt. Der kunne i den forbindelse ikke lægges vægt på, at den
pågældende var glad for aktiviteten. Aktiviteter som besøg hos
frisør, restaurant eller indkøb af mad og tøj var derimod
selvvalgte, og dermed svarende til ledsagelse efter § 97.Med venlig hilsen
Sonja Pelle Nielsen

Landsforeningen LEV
Kløverprisvej 10 B
2650 Hvidovre
Tlf.: 3635 9696
Fax: 3635 9697
spn@lev.dk
www.lev.dk

Til Toppen

Kredsforeningen LEV | Kløverprisvej 10 B | 2650 Hvidovre | Telefon 36 35 96 96 | lev@lev.dk

Webdesign: Synergi

 

 
Persondata information